Mesures Covid-19

Ateses les circumstàncies d’incertesa que envolten el curs 2020-2021 i davant dels dubtes que ens generen les solucions aportades per l’administració i les escoles, tal i com podeu llegir a un dels nostres de posts, des de Punt i Seguit hem decidit adoptar una sèrie de mesures extraordinàries per intentar garantir al màxim possible la normalitat en el procés d’aprenentatge i que els nostres alumnes no es vegin perjudicats per la improvisació general. Així doncs, mentre les autoritats ens ho permetin, tenim previstes les següents novetats:

Mesures relatives a la seguretat:

 • Manteniment de la distància de seguretat aconsellada entre alumnes (1,5-2m) gràcies a una redistribució de les aules i a la reducció general de les ràtios per grup.
 • Obligació de portar mascareta durant tot el temps d’estada a Punt i Seguit.
 • Disminució d’ús de serveis comuns com el lavabo o la recepció, només permesos per a emergències.
 • Entrada i sortida per ruta única i de manera esglaonada per limitar el possible contacte entre grups.
 • Increment de la higiene i desinfecció diària, tant personal com de l’espai i estris
 • Ventilació natural freqüent.

Mesures reltives a l’organització dels grups i programes:

 • Reducció d’alumnes màxims per grups (2-3) en períodes de risc de rebrot alt.
 • Recuperació de classes perdudes per quarantena forçosa en cas de tancament del seu grup d’escola, i, addicionalment i sense cap canvi en la quota, compromís de suport a distància adaptat a les necessitats de cada alumne.
 • Possibilitat de flexibilitzar els horaris de classe de manera personalitzada.

Mesures relatives a l’acompanyament escolar efectiu:

 • Implantació de sessions de compensació per tal que els alumes no perdin ni hàbits ni temari si l’alumne ha de fer quarantena o les escoles no imparteixen tots els continguts (com ha succeït en el curs anterior).
 • Ensenyament d’estratègies sobre ús de les tecnologies tant en l’aspecte acadèmic (tramesa de treballs, convencions, lectura digital, organització…) com de lleure (seguretat, privacitat, imatge exterior, límits legals…) per a una previsió d’un ús creixent dels dispositius mòbils i les xarxes.
 • Tallers de potenciació acadèmica per a aquells aspectes que poden quedar afectats si el curs no es desenvolupa amb normalitat a l’escola.
 • Increment dels «nostres plusos» que habitualment oferim com un complement per a la millora acadèmica dels alumnes.

Totes aquestes mesures són possibles només per la màxima personalització que duem a terme a tots els nostres programes: treballem en grups reduïts, amb una dinàmica que ens permet conèixer-los a fons i amb visió de futur, per avançar-nos a les seves necessitats i poder extreure el màxim d’ells malgrat les circumstàncies adverses. Aquestes novetats començaran a implantar-se ja des de l’inici de curs, i no descartem implantar altres propostes si la situació canviant ho requereix.